Alapító dokumentum

Egyesületünk 2013-ban alakult azzal a céllal, hogy a testi és a szellemi fejlődéshez ösztönzést, valamint a gyakorlati megvalósítás terén a legtöbb segítséget  adjuk programjainkkal,- elsősorban az egészségmegőrzés területén. Kiemelt szerepet kap munkánkban a testtartás javítás, a stressz kezelése, a kreativitás fejlesztése, valamint a női és férfi nemi egészség megőrzése. Ha Te is magadénak érzed céljainkat - részletesen lenn találod az Alapszabály olvasatában – és szívesen részt vennél munkánkban, akár, ötleteiddel, tudásoddal, vagy a célok megvalósítását segítő projekttel, lépj kapcsolatba velünk az  ilicsikung@gmail.hu címen.Ha anyagi eszközzel szeretnéd támogatni az Egyesületet- az Alapszabályban felsorolt célok  érdemi megvalósítása érdekében- , hozzájárulásodat a következő bankszámlára küldheted:
Számlaszám:  12100011-10133754
Gránit Bank
Budapest

Az Egyesület Farkas Ilona és Farkas Judit álmodta meg és hozta létre.

Minden érdeklődőt, új egyesületi tagot és pártoló tagot szeretettel várunk !

Működési helyünk címe: 1022 Budapest, Zilah u 2 

Főnixmadár a Mozgással Újjászülető Emberért Egyesület

Alapszabálya

Az Egyesület alakuló taggyűlése a , a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény és a civil szervfezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, illetőleg a Polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvénye alapján a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Főnixmadár a Mozgással Újjászülető Emberért Egyesület
Az egyesület rövidített neve: Főnixmadár Egyesület
(2) Az Egyesület székhelye: 1022 Budapest, Zilah utca 2. földszint 3..
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére, és külföldre egyaránt.
(4) Az Egyesület jogi személy.

2. Az Egyesület célja, feladata

1. Az Egyesület célja:
A testi és a szellemi fejlődés gyakorlati megvalósításához szükséges tudatos életvitel, gondolkozásmód és társadalmi felelősségvállalás népszerűsítése és megvalósításának elősegítése. A tudatos testi és szellemi fejlődés, megvalósítása és népszerűsítése elsősorban az egészségmegőrzés területén. A test-tudatosság fejlesztése kiemelten gyermeknél, a testtartás-javítás, mozgáskoordináció fejlesztésével, tudatosan végzett mozgásgyakorlatokkal. A test-tudatosság fontos részeként az élő táplálék megismertetése, a gyógynövények felismerése és használata; tápláló ételek megszerettetése gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt. Az emberi szellemi erőforrások fejlesztése, a kreativitás kibontakoztatása. A stressz és a szorongás felismerése, megfelelő kezelése, életerővé alakítása. A fizikai és szellemi erőtartalékok megtapasztalása hatékony testgyakorlatokkal. Testi és lelki egészség megóvása és helyreállítása nőként és férfiként. Az egészséges női és férfi szerepek (identitás) kialakítása, helyreállítása, betöltése a társadalomban, a családban és a párkapcsolatokban.  Elmélet és gyakorlat a női és férfi nemi egészség (szexualitás) megőrzésére, megélésére és a párkapcsolatokban betöltött szerep helyreállítására. Újjászületés nőként (szülés előtt-után,és a változó kor évei alatt ) torna- módszerek, előadások,és szakirodalom  ismertetése segítségével. Környezet-tudatosság, természetszeretetre való nevelés gyermekkorban és felnőttkorban egyaránt. A természet megismerése, megóvásának, védelmének fontossága, tudatosítása. Az egészséges emberi környezet védelme és kialakítása. A különböző társadalmi kultúrák(filozófiák,vallások,közösségek,társadalmi berendezkedések stb.)kölcsönös megismerésének elősegítése. Egy olyan központ létrehozása, fenntartása és folyamatos fejlesztése a fenti célok figyelembevételével, melyben mindenki - nemzetiségre, vallásra, világnézetre, stb. való tekintet nélkül - megtalálhatja személyes képességeinek kiteljesítését. Annak elősegítése, hogy a megváltozott, tudatosabb gondolkodásmód által vezetett cselekedeteket mindenki felhasználhassa a mindennapi életben, illetve segítse vele szűkebb és tágabb környezete tudatosodását,fejlődését. A mikro- és makro környezetük érdekében felelősségteljesen gondolkodó és cselekvő emberek számára lehetőséget, teret adni a tapasztalataik és tudásuk megosztására, cseréjére. Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az egyesület munkájához és látókörének szélesítéséhez szorosan kapcsolódó  hazai és külföldi rendezvényeken való részvétel. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fentiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzeléseket és cselekvési szándékokat tartalmaznak.

Az Egyesület a céljait az alábbi feladatokkal valósítja meg:

 • Lehetőség biztosítása a tudatos testi és szellemi fejlődésre (csikung, pilates, meditáció szervezése) a tagok részére és harmadik személyeknek egyaránt.
 • Sportolási lehetőség megteremtése, a tudatos és egészséges életmódot népszerűsítő programok szervezése, (tanfolyamok, előadások ,) rendszeres klub-foglalkozások.
 • Szabadidős programok: természetismeret, természetjárás,kirándulás, természetben   végzett   
 • Közös mozgás, táborozás, beszélgetések szervezése/gyermekeknek mozgás, zenefoglalkozások, készségfejlesztő programok/ 
 • Hazai és külföldi programok szervezése, ahol  tapasztalatcserére kerülhet sor      
 • A hasonló célú , szellemiségű csoportokkal  , szervezetekkel is.      
 • Saját weboldal létrehozása fenntartása, és folyamatos fejlesztése. A weboldalon az        

 
Egyesület céljai között meghatározott területekre (tudatos testi és szellemi fejlődés, életvitel,egészségvédelem, stresszoldás, fizikai és szellemi erőtartalékok        megtapasztalása  hatékony testgyakorlatokkal, női és férfi nemi egészség,a szexualitás megtartása és helyreállítása,természetmegóvás ,környezettudatosság stb.) vonatkozó       elméletek, szakirodalom, a legfrissebb hazai és nemzetközi tudományos kutatási  eredmények lesznek elérhetőek és a tagok, valamint az     érdeklődők véleménye,     észrevételei lesznek megtalálhatók. Ezenkívül  minden olyan írásmű (orvosi, természettudományos,  ismeretterjesztő,stb.) népszerűsítése,  amely a  test-tudatos életszemlélet fontosságát szándékozik megismertetni  az emberekkel. Feladat egy mozgás központ és szellemi műhely létrehozása, amely helyt adhat különböző tematikus, mindenki számára nyitott összejöveteleknek.
Ez a központ lehetővé teszi, hogy az emberi egészség megóvásáról, a gyermekek mozgásra ösztönzéséről, a kreativ erők előhozásáról, a természet és a környezetvédelem fontosságáról hasonlóan gondolkodó emberek személyesen is találkozzanak, ismereteiket, véleményeiket és tapasztalataikat közvetlenül oszthassák meg egymással, ezzel segítséget nyújthatnak egymásnak saját tapasztalattal, a közösség támogató összetartó ereje támogatásával.
További feladat egy önszerveződő közösség létrehozása, mely már nem csak elméletben hanem a gyakorlatban is megvalósítja az Egyesület által kitűzött célt: a tudatos, sportos életvitelt, a fizikai és a mentális erőnlét  javítását, a lelki egyensúly megteremtését. Egyénileg, a család bevonásával illetve a közös programok révén.  

Feladata az Egyesület céljaihoz kapcsolódóan:

 • egészségügyi  és társadalomtudományi kutatások  ismertetése és azok publikációja.(pl.:a meditáció, vagy a zene hatása az agyhullámokra, vagy a csikung gyakorlatok hatásai a sejtek megújulására stb.)
 • a ismeretterjesztő könyvek és tudományos cikkek magyarra fordítása
 • ismeretterjesztő kampányok az interneten
 • önismereti, személyiségfejlesztő csoportok létrehozása
 • pszichológiai tanácsadó szolgálat szervezése
 • önképző csoport, kommunikációs tréningek tartása, tanfolyamok, felnőtt oktatás keretében, on-line is.
 • készségfejlesztő csoportok létrehozása gyerekek számára 
 • az egészségmegőrzés egyéni formáinak(stressz mentes élet, egészséges táplálkozás,sportolás stb.) a fontosságának tudatosítása és népszerűsítése
 • saját könyvtár létrehozása
 • részvétel különböző ifjúsági és kulturális fesztiválokon, azokon ismeretterjesztő tevékenység megvalósítása
 • környezetvédelmi és természetvédelmi tevékenységek támogatása.
 • kapcsolattartás más hasonló célú szervezetekkel

A fenti tevékenységek közül az önképző csoportok és kommunikációs tréningek tartása valamint a felnőtt oktatás valamint a gyermekek számára tartott készségfejlesztő tréningek olyan feladat, amelyet céljainak elérése érdekében azokat nem veszélyeztetve vállalkozási jelleggel folytat az egyesület. A vállalkozási tevékenység folytatása során a jogszabályokban rögzített feltételekre figyelemmel jár el az egyesület.

A további tevékenységeket non-profit jelleggel folytatja az egyesület, azonban az egyes szolgáltatások költségtérítés (pl. táborozás) ellenében vehetők igénybe.  

(3) Az egyesület fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket fejti ki (csoportba sorolás alapján): egészségügyi tevékenység 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Egyesület tagjai
3.1.Rendes tagság:
(1) Az Egyesület tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik az alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadják, az éves tagdíjat megfizették és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyta, figyelemmel az 2011. évi CLXXXI törvény és 2011. évi CLXXV törvény bekezdésére.

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 

(3) Az egyesületi tagság megszűnik: 

 • a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli, illetve jogutóddal való megszűnésével,
 • a kilépés írásbeli bejelentésével,
 • kizárással,
 • ha az Egyesület megszűnik.

(4) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(5) A Taggyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha kettő hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, amely felszólításban a tagot a kizárás lehetőségére figyelmeztetni kell. Kizárással szűnik meg a tagság továbbá, a  ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tag a taggyűlés kizáró határozata ellen, a tudomására jutástól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Az elnökség az érintettet a taggyűlés összehívásáról és a taggyűlésen szereplő napirendi pontokról ajánlott tértivevényes levélben értesíti (a taggyűlés időpontját megelőző minimum 15 nappal). A tag a taggyűlésen személyesen, vagy amennyiben a taggyűlésen személyesen részt venni nem tud, úgy írásban védekezést terjeszthet elő. Amennyiben a tagot a taggyűlés kizárja, úgy a kizáró határozatról, illetve a kizáró határozat elleni jogorvoslati lehetőségekről az elnök a kizárt tagot írásban (ajánlott tértivevényes levélben) a taggyűlési határozat meghozatalát követő 5 napon belül értesíti. 

3.2. Pártoló tagság:
(1) Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy szervezet. 
(2) A pártoló tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A pártoló tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.